Contact

Bergen Open Access Publishing
University of Bergen library
University of Bergen
P.O. Box 7808
N-5020 Bergen
NORWAY

Principal Contact

Lidun Hareide
Møreforsking

Support Contact

Bergen Open Access Publishing
Phone +47 55 58 88 14